Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482

Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482

Nová Doba 482
027 43 Nižná

Informácie o inštitúcii Základná škola s materskou školou, Nová Doba 482

My, rodičia žiakov prvého ročníka, v školskom roku 1961-62, s dôverou dávame svoje deti do výchovy našim učiteľom a sľubujeme, že im vo výchove budeme všestranne pomáhať“ V Nižnej, 1. septembra 1961

Toľko úvodný zápis zo školskej kroniky. A čo hovorí história?
V našej obci sa ľudia vzdelávali vo svojej škole už v polovici 17. storočia. Škola vznikla medzi prvými na Orave. Bolo to aj preto, že len vzdelaní ľudia mohli podnikať. A v Nižnej sa podnikaniu darilo. Boli tu dva mlyny, píla, ba varilo sa aj pivo. V 18. storočí sa v papierni, ktorá tu vznikla, začal vyrábať papier výbornej kvality. V 19. storočí v katastri obce bola postavená železiareň. Väčšina nášho obyvateľstva sa však naďalej živila roľníctvom a prácou s drevom. Ale vráťme sa k vzdelávaniu.
V 18. storočí farská knižnica obsahovala 60 zväzkov kníh a v prvej polovici 19. storočia 55 zväzkov. Vtedy sa v nižnianskej škole vyučovalo 6 hodín denne - okrem nedele, utorka a štvrtka. Deti sa učili písať po slovensky, maďarsky a latinsky. Ďalej preberali aritmetické úkony a dvakrát týždenne mali náboženstvo. Škola stála na vŕšku neďaleko kostola. Bola to jednotriedka. Z roku 1869 pochádza zápis z farskej kroniky, ktorý hovorí: „Učebná izba je tmavá, upadlá, tesná, nie pre počet 150-160, ale ani pre počet 70 žiakov dostatočná a nie cieľu primeranými lavicami zaopatrená.“ V roku 1876 bola v Nižnej otvorená dvojtriedna a v roku 1932 trojtriedna škola. V školskom roku 1937-38 sa škola zmenila na štvortriednu. So vznikom ČSR vznikla Rímsko-katolícka ľudová škola v Nižnej, ktorú navštevovali aj deti zo Zemianskej Dediny. 
V školskom roku 1937-38 sa škola v obci zmenila na štvortriednu. Miestny učiteľ Ján Maťoška v obecnej kronike o nej zaznamenal:
„Pre  ťažké pomery v obci nemohla byť zriadená štvrtá trieda, a preto sa dočasne vyučuje striedavo.“
Po druhej svetovej vojne sa vzdelávanie v Nižnej realizovalo v štvortriednej Štátnej ľudovej škole. 12. júna 1945 bola v obci vytvorená Štátna ľudová škola (štvortriedna), žiaľ vyučovalo sa len v dvoch učebniach a preto žiaci z vyšších ročníkov dochádzali do Strednej meštianskej školy v Tvrdošíne. V roku 1951 sa v Nižnej zriadila plneorganizovaná Deväťročná stredná škola, ktorá sa v roku 1953 zmenila na Osemročnú strednú školu. Učilo sa v dvoch budovách. Prvých päť ročníkov sa vyučovalo v budove štátnej školy (oproti fare). Vyššie ročníky boli umiestené v adaptovanej obecnej budove ,,Meisslovke,, .
Hospodárske pomery v Nižnej sa po roku 1949 zmenili. Vznikli Ľanárske závody ORAVA a od 1. januára1957 sa začalo s výrobou elektrotechniky. Prudký rozvoj priemyslu si vynútil výstavbu novej školy, s ktorou sa začalo v roku 1958. Budova 23 triednej ZDŠ v Nižnej bola odovzdaná do užívania 27. 8. 1961.
V roku 1973 bola dokončená telocvičňa.
V roku 1989 v akcii ,,Z,, sa začala budovať prístavba školy, ktorá bola daná do čiastočného užívania v roku 2000. V nej našli miesto pre svoje pôsobenie: triedy prváčikov, pedagogická a logopedická poradňa, Základná umelecká škola.
V roku 2004 bola do užívania daná nová školská jedáleň a kuchyňa.
V súčasnosti sa v prístavbe nachádza materská škola, školský klub detí, jedáleň s kuchyňou a Základná umelecká škola.

Mgr. Margita Kuchčáková

S kým môžete prísť do kontaktu?


Jana Žuffová Vychovávateľ

Kde nás nájdete?